വെയില്‍ വസന്തം...


ഓരോ ഇതളിലുമുണ്ട് വെയില്‍ വസന്തം...
ഓരോ തളിരിലും നിറയുന്നു നിന്‍ ചുടു നിശ്വാസം...

1 comments:

Post a Comment